Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Αλοννήσου

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με την ΕΣ 6926/19-02-1991 απόφαση Νομάρχη Μαγνησίας συστάθηκε η Επιχείρηση Συγκοινωνιών Κοινότητας Αλοννήσου (ΦΕΚ 297/τ.Β΄/08-05-1991).

Με τη ΣΥ 2284/19-4-1991 απόφαση Νομάρχη Μαγνησίας χαρακτηρίστηκαν ως άγονες γραμμές οι συγκοινωνιακές γραμμές Πατητήρι – Παλιό Χωριό και Πατητήρι – Στενή Βάλλα της νήσου Αλοννήσου και εγκρίθηκε η κυκλοφορία επί αυτών των γραμμών λεωφορείου 42 θέσεων για την εκτέλεση μικροσυγκοινωνίας με σκοπό την εξυπηρέτηση των κατοίκων και παραθεριστών της νήσου Αλοννήσου.

Με τη ΣΥ 8830/16-5-1991 απόφαση Νομάρχη Μαγνησίας παραχωρήθηκε στην Κοινότητα Αλοννήσου το δικαίωμα εκτέλεσης συγκοινωνίας στις άγονες γραμμές Πατητήρι – Παλιό Χωριό και Πατητήρι – Στενή Βάλλα της νήσου με ένα λεωφορείο σαράντα δύο (42) θέσεων.

Με το υπ’ αριθμ. Π.Δ. 429/1994 αναγνωρίστηκε η Κοινότητα Αλοννήσου σε Δήμο Αλοννήσου και πήρε η Επιχείρηση Συγκοινωνιών Κοινότητας Αλοννήσου την επωνυμία Επιχείρηση Συγκοινωνιών Δήμου Αλοννήσου (ΦΕΚ 242/τ.Α΄/30-12-1994).

Με την υπ’ αριθμ. 211/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 16517/07-12-2007 απόφαση του γενικού γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας μετατράπηκε η αμιγής Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία «Επιχείρηση Συγκοινωνιών Δήμου Αλοννήσου» Ν. Μαγνησίας σε Κοινωφελή Επιχείρηση με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Συγκοινωνίας Δήμου Αλοννήσου» Ν. Μαγνησίας (Κ.Ε.Σ.Δ.Α.) (ΦΕΚ 2371/τ.Β./13-12-2007).

Με την υπ’ αριθμ. 90/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 1550/61093/15-06-2011 του γενικού γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας αποφασίστηκε η λύση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Συγκοινωνίας Δήμου Αλοννήσου και η ανάληψη των δραστηριοτήτων της από τον Δήμο Αλοννήσου (ΦΕΚ 1551/τ.Β./27-06-2011).

Με την οικ.31747/20-12-2019 απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας δόθηκε στο Δήμο Αλοννήσου το δικαίωμα της αύξησης του αριθμού των μεταφορικών μέσων της αγόνου αυτής γραμμής με ένα υπεραστικού τύπου λεωφορείο, έως σαράντα (40) θέσεων και αποφασίστηκε  ότι η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου στις άγονες γραμμές Πατητήρι – Παλιό Χωριό και Πατητήρι – Στενή Βάλλα της νήσου Αλοννήσου θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από το Δήμο Αλοννήσου.

ΑΡΘΡΟ 2

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΣΤΟΧΟΙ

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου Αλοννήσου συντάχθηκε σύμφωνα με το Ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268/τ.Α΄/23-11-2001) «Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και με το νομοθετικό καθεστώς εκτέλεσης υπεραστικής επιβατικής συγκοινωνίας (μικροσυγκοινωνίας) σε άγονες γραμμές νήσων όπου δεν υφίσταται ΚΤΕΛ» (την αριθμ. πρωτ. Β/20943/1518/21.5.2003 εγκύκλιο Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών).

Η οργάνωση λειτουργιών και η παροχή υπηρεσιών δημοτικής συγκοινωνίας προσδιορίζονται σε άμεση συσχέτιση με τις αρμοδιότητες του δήμου, σύμφωνα με τα όσα ορίζουν σχετικά τα άρθρα 75 (παρ. 1γ2) και 83 του Ν. 3463/2006:

Άρθρο 75 (παρ. 1γ2) Αρμοδιότητες

Η συμμετοχή στο έργο της αστικής συγκοινωνίας και η διενέργεια μεταφοράς για τη μετακίνηση κατοίκων της περιοχής τους, καθώς και η μεταφορά για την εξυπηρέτηση και την αναψυχή αυτών, όπως ορίζεται στο άρθρο 83 και στη σχετική νομοθεσία.

Άρθρο 83   Δημοτική Συγκοινωνία

 1. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες μπορούν να ασκούν συγκοινωνιακό έργο για την εξυπηρέτηση της μετακίνησης των κατοίκων της περιφέρειάς τους, εφόσον το έργο αυτό δεν εξυπηρετείται από υφιστάμενη γραμμή, όπως τούτο διαπιστώνεται από τον οικείο Νομάρχη.

Για την εκτέλεση του έργου αυτού επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η επιβολή κομίστρου, το οποίο έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και καλύπτει αποκλειστικώς λειτουργικές ανάγκες.

 • Μπορούν, επίσης, να διενεργούν μεταφορές για τη μετακίνηση: α) κατοίκων που ανήκουν σε κοινωνικές ομάδες, όπως ατόμων με αναπηρία, ηλικιωμένων και παιδιών, στους οποίους παρέχουν υπηρεσίες, β) των εργαζομένων στους οικείους Δήμους και Κοινότητες και στα νομικά πρόσωπα αυτών και γ) μαθητών στον τόπο που λειτουργεί το σχολείο, εφόσον η μετακίνησή τους δεν είναι δυνατή με μεταφορικά μέσα δημόσιας χρήσης.

Για θέματα που προκύπτουν όταν η μεταφορά αναφέρεται σε μαθητές διαφορετικών Δήμων ή Κοινοτήτων, αποφασίζει η οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

 • Η εκτέλεση του έργου του άρθρου αυτού μπορεί να γίνεται και εκτός των διοικητικών τους ορίων, πραγματοποιείται δε είτε με ιδιόκτητα μέσα είτε με τη χρήση των συνήθων αστικών ή υπεραστικών μέσων είτε με μίσθωση τουριστικών Δ.Χ. λεωφορείων. Η πραγματοποίηση μεταφοράς παιδιών σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιείται με προδιαγραφές ασφαλείας που ισχύουν για τα αντίστοιχης κατηγορίας μεταφορικά μέσα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 7, 10, 19 και 20 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α΄) και των σχετικών διατάξεων του ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄).

Ο σκοπός λειτουργίας είναι:

 • Μεταφορά κατοίκων και επισκεπτών στις άγονες λεωφορειακές γραμμές Πατητήρι – Παλιό Χωριό και Πατητήρι – Στενή Βάλλα της νήσου Αλοννήσου,
 • Μεταφορά κατοίκων για τις ανάγκες μετάβασης σε κηδεία,
 • Μεταφορά κατοίκων για λογαριασμό εκδηλώσεων του Δήμου (πολιτιστικών, τοπικών εορτών, κ.α.),

Οι στόχοι λειτουργίας της δημοτικής συγκοινωνίας του Δήμου Αλοννήσου είναι:

 • Η βελτίωση των συγκοινωνιών στο νησί της Αλοννήσου προς όφελος των κατοίκων,
 • Η άρση της κοινωνικής, γεωγραφικής και οικονομικής απομόνωσης δημοτικών διαμερισμάτων,
 • Η προώθηση της προσπελασιμότητας,
 • Η προώθηση της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης,
 • Την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των συγκοινωνιακών δικτύων,
 • Την αναβάθμιση και επέκτασή τους προκειμένου να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 3

ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Πόροι της Δημοτικής Συγκοινωνίας είναι:

 • Τα έσοδα από την άσκηση της δραστηριότητάς της,
 • Από τον προϋπολογισμό του Δήμου Αλοννήσου.
 • Εθνικοί πόροι.
 • Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
 • Κάθε είδος προσφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Δικαιούχος Φορέας για τη λειτουργία και εποπτεία της Δημοτικής Συγκοινωνίας είναι ο Δήμος Αλοννήσου και το Δημοτικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να χειρίζεται κάθε υπόθεση που αναφέρεται στην άρτια οργάνωση και απρόσκοπτη λειτουργία του.

Υπεύθυνος κατά του νόμου ορίζεται ο εκάστοτε Δήμαρχος ή νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, ο οποίος είναι μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου και δύναται να οριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

 1. Ο ελάχιστος αριθμός υποχρεωτικών δρομολογίων καθορίζεται κατόπιν εισήγησης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου και έκδοσης απόφασης Περιφερειάρχη Θεσσαλίας (παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.2963 «ΦΕΚ 268/τ.Α΄/23-11-2001»),
 2. Τα δρομολόγια ανακοινώνονται κάθε έτος εκ νέου από το Γραφείο Δημοτικής Συγκοινωνίας, χωριστά για την καθεμιά από τις δύο συγκοινωνιακές γραμμές Πατητήρι – Παλιό Χωριό και Πατητήρι – Στενή Βάλλα.

Οι ανακοινώσεις αναρτώνται στον ιστότοπο του Δήμου Αλοννήσου, σε δύο εμφανή σημεία στο δημοτικό κατάστημα και σε όλες τις στάσεις που βρίσκονται κατά μήκος των διαδρομών και περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία στα ελληνικά και στα αγγλικά:

 1. Το λογότυπο του Δήμου Αλοννήσου με αναφορά στη συγκοινωνία,
  1. Την ώρα αναχώρησης και άφιξης των δρομολογίων για τις δύο γραμμές,
  1. Την ημερομηνία έναρξης των δρομολογίων,
  1. Την τιμή του εισιτηρίου,
  1. Τους χώρους διάθεσης των εισιτηρίων,
  1. Η ισχύς της ανακοίνωσης.

ΑΡΘΡΟ 6

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ

Το κόμιστρο για τη Δημοτική Συγκοινωνία καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. Το σύστημα και ο εξοπλισμός είσπραξης κομίστρου και διασφάλισης των εσόδων καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής και πάντα σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 7

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ, ΤΕΡΜΑΤΩΝ, ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η αφετηρία, το τέρμα, οι στάσεις και οι χώροι στάθμευσης για τα λεωφορεία της Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου Αλοννήσου καθορίζονται κατόπιν εισήγησης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου και έκδοσης απόφασης Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. (παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.2963 «ΦΕΚ 268/τ.Α΄/23-11-2001»)

ΑΡΘΡΟ 8

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Ο αριθμός επιβατών καθορίζεται στην απόφαση Περιφερειάρχη περί εκτέλεσης μικροσυγκοινωνίας.

ΑΡΘΡΟ 9

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Το προσωπικό της Δημοτικής Συγκοινωνίας Αλοννήσου αποτελείται από μόνιμο, αορίστου χρόνου ή εποχιακό προσωπικό ΙΔΟΧ για τις αυξημένες ανάγκες της θερινής περιόδου,  με τις ειδικότητες ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ή/και ΔΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ.

Η πλήρωση των θέσεων βάση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου γίνεται με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για το διορισμό και την πρόσληψη προσωπικού στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού. Για τα θέματα προσωπικού που δε ρυθμίζονται στον παρόντα κανονισμό ισχύει ο Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/28.06.2007 τεύχος Α’) περί «Κύρωσης του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

Τα ειδικότερα τυπικά προσόντα διορισμού του προσωπικού είναι τα προβλεπόμενα από το Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα» (ΦΕΚ 39/τ.Α΄/05-03-2001), όπως ισχύει κάθε φορά.

Το προσωπικό είναι υποχρεωμένο να συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις του στην εύρυθμη λειτουργία του Γραφείου Δημοτικής Συγκοινωνίας και να εκτελεί τα καθήκοντα που του αναθέτουν ευσυνείδητα.

Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του κάθε οδηγού έχουν ως εξής:

Διευθύνει την κίνηση και λειτουργία των λεωφορείων και ειδικότερα:

 1. Φροντίζει για την κανονική και ασφαλή οδήγηση του λεωφορείου και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε υπαίτια και μόνο βλάβη ή φθορά του λεωφορείου,
 2. Οφείλει να κάνει τον απαραίτητο έλεγχο του λεωφορείου πριν από την παραλαβή του οχήματος,
 3. Οφείλει πρωτίστως να μεριμνά για την ασφάλεια των επιβατών τόσο κατά τη διάρκεια της διαδρομής, όσο και κατά την επιβίβαση και αποβίβασή τους,
 4. Τηρεί τις διατάξεις που αφορούν την κυκλοφορία και ασφάλεια του λεωφορείου και θέτει σε λειτουργία το σύστημα ψύξης ή θέρμανσης ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και εφόσον δεν αντιδρά στη λειτουργία αυτού ομάδα επιβατών,
 5. Σβήνει τη μηχανή του λεωφορείου και φροντίζει για την ασφαλή στάθμευσή του μόλις φτάσει στις αφετηρίες και τα τέρματα για λόγους ασφάλειας και οικονομίας και για την αποφυγή μόλυνσης του περιβάλλοντος,
 6. Καταβάλλει κάθε προσπάθεια να επιδιορθώσει, επιτόπου, βλάβη του λεωφορείου, που επήλθε την ώρα της υπηρεσίας του, ώστε αυτό να μπορεί να επαναλειτουργήσει άμεσα. Αν η βλάβη δεν είναι δυνατόν να επιδιορθωθεί επιτόπια, είναι υποχρεωμένος να το κάνει αυτό γνωστό στον αρμόδιο δήμαρχο/αντιδήμαρχο. Αν τυχόν συμβεί ατύχημα, είναι υποχρεωμένος να υποβάλει δήλωση για τις συνθήκες του ατυχήματος στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, φροντίζοντας να συγκεντρώσει κάθε αποδεικτικό στοιχείο (συνθήκες ατυχήματος, στοιχεία μαρτύρων κ.λπ.) και σε περίπτωση τραυματισμού ειδοποιεί τις αρμόδιες αστυνομικές και υγειονομικές αρχές.
 7. Φροντίζει για τον κανονικό εφοδιασμό του λεωφορείου με καύσιμα, λιπαντικά, έλαια μηχανής και νερό και προβαίνει τακτικά στην επιθεώρησή τους για την διαπίστωση της ασφαλούς κυκλοφορίας του.
 8. Ελέγχει την καθαριότητα του λεωφορείου κατά την ώρα υπηρεσίας του και υποχρεούται να αναφέρει κάθε παράλειψη στον αρμόδιο δήμαρχο/αντιδήμαρχο.
 9. Έχει την ευθύνη για να ενημερώσει την υπηρεσία για τις ανάγκες συντήρησης και επισκευής των οχημάτων,
 10. Υποχρεούται, κατά την ώρα της υπηρεσίας του, να φέρει την υπηρεσιακή στολή, να τοποθετεί το πινακίδιο της ταυτότητάς του στην καθορισμένη θέση, να αλλάζει την πληροφοριακή πινακίδα του λεωφορείου που είναι χωρίς εισπράκτορα, να μην καπνίζει στη διαδρομή του λεωφορείου, να μην απομακρύνεται από τη θέση του σ’ όλη την ώρα που διαρκεί η υπηρεσία του και να μη συνομιλεί με τον εισπράκτορα και τους επιβάτες,
 11. Τηρεί γενικά τις σχετικές με τα καθήκοντά του αποφάσεις του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, τις αστυνομικές διατάξεις και τις εντολές και οδηγίες των αρμόδιων οργάνων, ως και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τον παρόντα Κανονισμό,
 12. Υποχρεούται να εκτελεί κάθε δρομολόγιο, το οποίο υποδεικνύουν τα αρμόδια όργανα.

Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του εισπράκτορα έχουν ως εξής:

 1. Φροντίζει για την, κανονική και τακτική είσοδο των επιβατών στο λεωφορείο και την τήρηση της τάξης μέσα σ’ αυτό, συνεπικουρούμενος στην ανάγκη και από Αστυνομικά όργανα, την επέμβαση των οποίων υποχρεούται να ζητεί όταν ο ίδιος δεν δύναται να τηρήσει την τάξη εντός του λεωφορείου.
 2. Απαγγέλλει ανελλιπώς τις στάσεις των λεωφορείων και δίδει έγκαιρα στον οδηγό τα ανάλογα με την κίνηση σήματα,
 3. Εκδίδει και χορηγεί τα κανονικά εισιτήρια σε όσους δεν έχουν εισιτήριο,
 4. Ελέγχει τις μηνιαίες κάρτες, τα δελτία ελεύθερης κυκλοφορίας ή μειωμένης τιμής κομίστρου, καταχωρεί ό,τι υποχρεούται στο φύλλο πορείας και το αποδίδει υποχρεωτικά στην αρμόδια υπηρεσία. Τα χορηγούμενα εισιτήρια εκδίδονται αποκλειστικά από τα στελέχη που αναγράφονται στο δελτίο ελέγχου εισιτηρίων. Η χρήση εισιτηρίων, των οποίων το στέλεχος δεν αναγράφεται στο δελτίο ελέγχου, απαγορεύεται αυστηρά. Ο εισπράκτορας είναι υπεύθυνος για κάθε απώλεια εισιτηρίων. Σε περίπτωση απώλειας εισιτηρίων υποχρεούται να καταβάλει το αντίτιμο της αξίας του χάρτου, καθώς και της δαπάνης εκτύπωσης αυτού και, εφόσον διαπιστωθεί μετά από έρευνα του ΔΣ ή άλλου αρμόδιου οργάνου του Δήμου, ότι η απώλεια αυτή έγινε από πρόθεση ή αδικαιολόγητη αμέλεια, λαμβανομένων υπόψη του ήθους και της όλης συμπεριφοράς αυτού, δύναται με απόφαση του Δ.Σ. να υποχρεωθεί να καταβάλει το αντίτιμο της αξίας των απολεσθέντων εισιτηρίων,
 5. Καταχωρεί στο ατομικό δελτίο ελέγχου εισιτηρίων:
  1. Κατά την αναχώρηση του λεωφορείου, σε εκτέλεση οποιασδήποτε διαδρομής, την ώρα αναχώρησης,
  1. Την διαδρομή που εκτελεί το λεωφορείο,
  1. Τον αριθμό του τελευταίου αδιάθετου εισιτηρίου κάθε διαδρομής στην αφετηρία και το τέρμα κάθε διαδρομής, ως και στα οριζόμενα ενδιάμεσα σημεία της διαδρομής,
  1. Παραδίδει τις εισπράξεις του λεωφορείου, καθώς και τα φύλλα πορείας, σε υπάλληλο του Δήμου, που έχει ορισθεί για το έργο αυτό, στις ημέρες, ώρες και τόπο που ορίζονται από το αρμόδιο όργανο του οικείου Ο.Τ.Α.,
 6. Εκτελεί τις εντολές των Προϊσταμένων του, εκδίδει εισιτήρια σε περισσότερα του ενός λεωφορεία, αλλάζει λεωφορεία καθ’ οδόν, σε πολυσύχναστα σημεία, που καθορίζονται με απόφαση του ΔΣ του Δήμου,
 7. Μεριμνά, κατά τον χρόνο της υπηρεσίας, για την τήρηση της καθαριότητας στο εσωτερικό του λεωφορείου (υαλοπινάκων, καθισμάτων, τοιχωμάτων και δαπέδου). Το λεωφορείο παραλαμβάνεται από το χώρο σταθμεύσεως καθαρό από την προηγούμενη βάρδια και η καθαριότητα στο εσωτερικό αυτού γίνεται από αυτόν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στο τέρμα και την αφετηρία των γραμμών,
 8. Υποχρεούται να συμπεριφέρεται ευγενώς προς το επιβατικό κοινό,
 9. Παρέχει στον οδηγό κάθε βοήθεια, σύμφωνα με τις οδηγίες του, ιδιαίτερα προκειμένου για επιδιόρθωση επιτόπιας βλάβης του λεωφορείου την ώρα πραγματοποίησης του δρομολογίου,
 10. Είναι υποχρεωμένος, την ώρα της υπηρεσίας, να φέρει την υπηρεσιακή στολή, να μην καπνίζει κατά τη διαδρομή του λεωφορείου, να μην απομακρύνεται από την υπηρεσία του και να μην συνομιλεί με τον οδηγό και τους επιβάτες, τους οποίους δεν πρέπει να ενοχλεί.
 11. Γενικά υποχρεούται να τηρεί τις σχετικές με τα καθήκοντά του αποφάσεις του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, τον παρόντα Κανονισμό και τις εντολές και οδηγίες των αρμοδίων οργάνων, δίνει πληροφορίες στο επιβατικό κοινό και παρέχει πάσα διευκόλυνση στους έχοντες ανάγκη επιβάτες, ειδικά για τις στάσεις των λεωφορείων και την εκτελούμενη διαδρομή.
 12. Η θέση του εισπράκτορα δύναται να αντικατασταθεί με απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου περί καθορισμού συστήματος είσπραξης κομίστρου.

ΑΡΘΡΟ 10

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Όλο το προσωπικό του γραφείου συγκοινωνίας είναι υποχρεωμένο:

 • Να γνωρίζει τα άρθρα και τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού λειτουργίας.
 • Να εξυπηρετεί ευσυνείδητα τα συμφέροντα της συγκοινωνίας και να συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις και τις γνώσεις του για τη σωστότερη λειτουργία του.
 • Να σέβεται τη δομή της ιεραρχίας και να συνεργάζεται αρμονικά με τους προϊσταμένους του καθώς και το υπόλοιπο προσωπικό.

Το ωράριο εργασίας των στελεχών ορίζεται σύμφωνα με τα δρομολόγια των λεωφορείων και δεν ταυτίζεται με το ωράριο εργασίας των υπόλοιπων υπαλλήλων του Δήμου Αλοννήσου.

ΑΡΘΡΟ 11

ΟΔΙΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ

Όσοι φορείς έχουν εισέλθει στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα επιβατών από 1η Ιανουαρίου 1990 υποχρεούνται να έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος Οδικού Μεταφορέα σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.346/08-10-2001  (ΦΕΚ 233/τ.Α΄/11-10-2001).

ΑΡΘΡΟ 12

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κάθε άλλο θέμα σχετικό με την λειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου Αλοννήσου που δε συμπεριλαμβάνεται στον παρόντα κανονισμό και δεν έρχεται σε αντίθεση με τα ανωτέρω, ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ή με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλοννήσου.